GALAXIE - kancelářské potřeby
e-shop, velkoobchod

Obchodní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží obchodu Galaxie – Pavel Doubek (dále jen prodávající). Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Prodávající dodá zboží na základě elektronické nebo telefonické objednávky a specifikace zákazníka

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Objednávka může být zákazníkem firmě Galaxie Pavel Doubek zaslána emailem, faxem, doručena poštou nebo prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese : www. galaxie-papir.cz. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je naplněna, respektive uzavřena v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v e-mailu nebo telefonicky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím.

Odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, s daty je zacházeno v souladu se zákonem na ochranu osobních dat č.101/2000 Sb. Zároveň jsem si vědom toho, že odpovídám prodávajícímu za případnou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s realizací mojí objednávky, pokud bych v ní uvedl nepravdivé údaje.

 

III. Platební podmínky a expediční lhůty

Veškeré zboží, které je na skladě, je expedováno druhý až pátý den po obdržení objednávky , v případě osobního odběru je domluva individuální.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník informován e-mailem, nebo telefonicky.

Pokud část objednaného zboží buď není momentálně skladem nebo je nutné jeho objednání od výrobce, celou objednávku pozastavíme a zákazníka informujeme o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník nás na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží,která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami a zbytku, jakmile bude k dispozici. V tomto případě však zákazník hradí poštovné za obě zásilky.

 

IV. Poštovné a balné

Kupujícímu je učtované poštovné při nákupu do 1000,-kč s DPH dle platného ceníku České pošty. Při nákupu nad 1000,-Kč s DPH je poštovné zdarma.

 

V. Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy.

Jestliže nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky poštovné jako při prvním odeslání. Opětovné odeslání nedoručené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem.

Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. V tomto případě bude další nákup zákazníka v eshopu možný pouze po zaplacení zboží předem (převodem nebo složenkou). Jestliže platba proběhne v pořádku, toto platební omezení pro další objednávky zrušíme.

 

VI. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem firmy Galaxie – Pavel Doubek a právním řádem platným v České republice.

Reklamační řád internetové prodejny je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou na stránkách ESHOPU, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Slevy pro reklamní akce neplatí pro již zlevněné zboží.

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.